SOLIDWORKS Simulation

Подобрете качеството на продуктите и намалете разходите за тестове и прототипи, като адаптирате проектите си към реалните условия.

Пакети

Продуктите на SOLIDWORKS Simulation предоставят пълен набор от мощни средства, с които ефикасно предвиждате поведението на бъдещите си изделия, повишавате тяхното качество и ускорявате иновативните процеси. Чрез вградените в SOLIDWORKS симулации вие изграждате виртуална среда за тестване на изделията преди производството им, елиминирате рисковете при разработка на нови концепции и съкращавате техния път до пазара. В тази среда в процеса на проектиране вие можете да следите множество параметри по здравината на изделията, статичното и динамичното им поведение, движението на сглобените единици, топлообмена, движението на флуиди, процесите на шприцване и др.

SOLIDWORKS Simulation Standard

SOLIDWORKS Simulation Standard предоставя на инженерите интуитивна виртуална тестова среда за линейни статични симулации, изследване на кинематични системи и симулации на умора при многократни натоварвания, която им позволява да отговарят на основните инженерни предизвикателства на базата на вградено в SOLIDWORKS 3D CAD приложение. В пакета са включени и възможностите на Trend Tracker и Design Insight, които дават насока за оптималните инженерни изменения в процеса на разработка. SOLIDWORKS Simulation Standard помага на инженерите да разбират дали продуктите им ще работят коректно и колко дълъг ще е жизненият им цикъл.

SOLIDWORKS Sustainability

Анализирайте и оценявайте жизнения цикъл на детайлите и сборките в изделията си директно в прозореца на SOLIDWORKS. Избирайте оптималните варианти за технологични решения и материали, контролирайте и документирайте влиянието им е върху околната среда.

SOLIDWORKS Flow Simulation

Ефикасно симулирайте флуидните потоци, топлообмена и действието на флуидни сили във вътрешността и около проектираните изделия, за да определите влиянието на течностите и газовете върху тяхното поведение. SOLIDWORKS Flow Simulation ви позволява да вземате правилните решения, без да бъдете тесни специалисти в областта на флуидната динамика (CFD).

SOLIDWORKS Simulation Professional

Продуктовите инженери могат ефикасно да предвиждат структурното поведение на продуктите си при широк кръг физически сценарии, използвайки мощната виртуална тестова среда на SOLIDWORKS Simulation Professional. Напълно интегриран в SOLIDWORKS 3D CAD, този пакет позволява на инженерните да изчисляват механичната здравина на продуктите, тяхната устойчивост, собствените им честоти, да симулират топлинен трансфер и процес на изкълчване. Поддържат се също изследвания на съдове под налягане и сложни натоварвания. Със SOLIDWORKS Simulation Professional бихте могли да оптимизирате продуктите на тегло, вибрации или нестабилност на базата на множество физични и геометрични параметри.

SOLIDWORKS Simulation Premium

Осигурете устойчивостта на продуктите си, използвайки богатите възможности за структурни симулации на SOLIDWORKS Simulation Premium. Те покриват функционалността на SOLIDWORKS Simulation Professional и добавят към нея средства за анализ на композитни материали, нелинейни симулации и изследвания при динамично променящи се натоварвания.

SOLIDWORKS Plastics

Предвиждайте и избягвайте производствени дефекти още в най-ранната фаза на проектиране и елиминирайте скъпо струващите корекции. Повишете качеството и редуцирайте времето за достигане до пазара. Напълно интегриран в 3D CAD системата, SOLIDWORKS Plastics помага на проектантите и производителите на детайли и инструментална екипировка да оптимизират проектите си, без да напускат познатата им работна среда.

ДиТра ООД

ул. „Софийско поле“ 3, 

1756, София

тел. 02/ 91 91 2 /777

ditra@technologica.com

DiTra 2017